Shrnutí aktuálních návrhů

Nedávnou knihu kardinála Kaspera (vycházející z jeho projevu ke konzistoři) bereme jako typický příklad návrhů týkajících se rozvodu a nového sňatku, které byly předloženy synodě k uvážení. Protože tento text byl pečlivě připraven a široce publikován, může sloužit jako jasné a obecně známé východisko. Obsahuje dva konkrétní návrhy.

Za prvé uvádí, že k platnému manželství je třeba, aby zúčastnění měli víru „v tajemství, které svátost vyjadřuje“, a protože ta často chybí, mnoho manželství není platně uzavřeno, a to ani když byla dodržena správná kanonická forma. Jako prostředek nápravy navrhuje, aby se místo „právní cesty“ používaly „jiné, více pastorační a duchovní postupy“. Jako alternativu doporučuje, aby „biskup pověřil [rozhodnutím o platnosti manželství] duchovně a pastoračně zkušeného kněze coby penitenciáře či biskupského vikáře.“1

Za druhé se zabývá případem, kdy existuje „platné a konzumované manželství mezi pokřtěnými, jejichž životní společenství nenapravitelně ztroskotalo a jeden či oba partneři vstoupili do druhého civilního sňatku.“ Papež Benedikt XVI. povzbuzoval takovéto osoby k duchovnímu přijímání místo svátostného přijímání Eucharistie, což naznačuje, že nejsou „v rozporu s Kristovým příkazem“. Potom diskutuje různé praxe z patristické doby.2 Konečně navrhuje, aby tito lidé byli připuštěni ke svatému přijímání:

Ale když rozvedený a znovusezdaný lituje, že selhal ve svém prvním manželství, jsou-li vyjasněny závazky z prvního manželství, je-li návrat naprosto vyloučen, jestliže nemůže závazky ve druhém uzavřeném, civilním manželství vyřešit, aniž by se dopustil další viny, avšak snaží se podle svých nejlepších sil žít druhé, civilní manželství z víry a své děti vychovat ve víře, když je touha po svátostech pro něho zdrojem sil v jeho situaci, musíme nebo můžeme mu po nějaké době, kdy se zorientuje v nové situaci, odepřít svátost smíření a komunia?3

Těmito návrhy se budeme zabývat v opačném pořadí.

[childnav]

  1. Tamtéž, 28. (České vydání str. 38-39 – pozn. překl.)
  2. Tamtéž, 29-31. (Česky str. 40-42 – pozn. překl.)
  3.  Tamtéž, 32. (Česky str. 43 – pozn. překl.)