Závěr – Výsadní láska k Tomu, který je nejchudší a nejbezbrannější

10.

Jednou z nejdůležitějších starostí Pastýřů Církve má být péče o to, aby eucharistický Kristus byl milován a ctěn viditelným způsobem. Nic a nikdo v celém světě, dokonce ani ti nejpotřebnější nezasluhují více péče a pozornosti než eucharistický Kristus. To je nauka sv. Františka z Assisi, kterou vyjádřil následujícími slovy, adresovanými celému františkánskému řádu: „Je to veliký zlořád a žalostné zlo, když Ho máte přítomného mezi sebou tak blízkým způsobem, a přitom byste se v celém světě více starali o cokoliv jiného. Člověče, celý se chvěj, světe, celý se třes, nebesa, plesejte, když Kristus, Syn Boha živého, spočívá na oltáři v rukou kněze! Ó obdivuhodná vznešenosti a úžasná důstojnosti! Ó vznešená pokoro! Ó pokorná vznešenosti: Pán všehomíra, Bůh a Syn Boží se tak ponižuje, že se pro naši spásu ukrývá v prostinké způsobě chleba! Vizte, bratři, pokoru Boží, a vylévejte před Ním svá srdce. Pokořte se také vy, aby vás povýšil.“ (Dopis generální kapitule, odst. 2)

11.

Co by řekl sv. František z Assisi v našich dnech, kdyby v okamžiku, kdy přijímají Tělo Kristovo věřící, zpozoroval, že svými těly nevyjadřují postoj rozechvění, bázně a pokory, ale spíše Ho přijímají vestoje, přímo na ruce a dotýkají se Ho svými prsty stejně, jako berou běžné jídlo, bez jakéhokoliv zjevného a přesvědčivého úkonu pokory a rozechvění? Neadresoval by svatý „Chudáček“ zástupům věřících, kteří spěchají, aby přijali Eucharistii vestoje a na ruku, tato vroucí slova: „Vizte, bratři, pokoru Boží, a vylévejte před Ním svá srdce. Pokořte se také vy, aby vás povýšil“ (srov. dopis generální kapitule, kap. 2)? Sv. František by jistě tato slova adresoval na prvním místě Pastýřům Církve. Neboť tím, že povolili přijímání Eucharistie vestoje a na ruku a ipso facto tím ve většině katolických kostelů po celém světě zrušili Přijímání vkleče a do úst, vystavili Kristovo Tělo skutečnému minimalismu úcty a viditelného klanění. 12. Nové eucharistické hvězdy je opravdu naléhavě zapotřebí, neboť Kristovo eucharistické Tělo je nejslabší a nejbezbrannější bytí uprostřed života Církve. Udatné obraně tohoto božského chudého Těla by se jistě nedostalo chvalořeči a potlesku světa, ale bezpochyby by sklidila potlesk svatých a zvláště svatého „Chudáčka“ neboli chudého muže z Assisi a svolala by hojné Boží požehnání. Obnova viditelné pocty náležící Kristovu eucharistickému Tělu by opravdu byla jedním z nejúčinnějších prostředků obnovy Jeho mystického Těla, Církve. Kéž Bůh dá, aby srdce i mysli Pastýřů Církve v našich dnech byly proniknuty těmito slovy sv. Františka z Assisi: „Zapřísahám vás všechny, bratři, s veškerou láskou, jaké jsem schopen, a líbaje vaše nohy: Vzdávejte nejsvětějšímu Tělu našeho Pána Ježíše Krista veškerou úctu a veškerou poctu, nakolik můžete!“ Opravdu neexistuje nic a nikdo větší než svatá Hostie a každý z jejích, i nejmenších, úlomků, neboť Tělo Kristovo je sám Pán: „Corpus Christi enim Dominus est!“

CorpusChristiCelaObalka_350

CORPUS CHRISTI

ATHANASIUS SCHNEIDER

Brož., 135×200 mm, 80 stran, Martin Leschinger – FLÉTNA

70 Kč

[childnav]