Nedávné návrhy na pastorační péči o rozvedené a znovusezdané: teologické posouzení

Zdroj: http://www.nvjournal.net/
Překlad: Mgr. Lucie Cekotová

John Corbett, OP

Dominikánská řádová škola
Washington, DC

Dominic Legge, OP

Dominikánská řádová škola
Washington, DC

Andrew Hofer, OP

Dominikánská řádová škola
Washington, DC

Kurt Martens

Americká katolická univerzita
Washington, DC

Paul J. Keller, OP

Athenaeum Ohio
Cincinnati, OH

Thomas Petri, OP

Dominikánská řádová škola
Washington, DC

Dominic Langevin, OP

Dominikánská řádová škola
Washington, DC

Thomas Joseph White, OP

Dominikánská řádová škola
Washington, DC

Papež František svolal mimořádnou biskupskou synodu na říjen 2014 a synodu řádnou na podzim 2015, obě na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“. Objevily se některé úvodní návrhy, nejvýrazněji ty, které předložil kardinál Walter Kasper ve svém projevu k mimořádné konzistoři kardinálů 20. února 2014. V něm analyzoval stav rodiny a na závěr dal synodě k úvaze dva konkrétní návrhy týkající se rozvedených, kteří uzavřeli nový sňatek. Krátce poté byl jeho projev publikován v italštině a potom v angličtině a němčině v podobě knížky (s předmluvou a dalšími úvahami). 1 Jeho návrhy se podobají návrhům, které se v posledních měsících objevily v médiích s tím, že o nich diskutuje německá biskupská konference.

I když jsou samy o sobě prosté, vyvolávají návrhy tohoto druhu širokou škálu důležitých teologických otázek. Jako katoličtí teologové působící na pontifikálních fakultách či jiných církevních institucích se zde pokusíme představit jejich posouzení z teologického pohledu. Naším cílem je pomoci Církvi v úvahách nad těmito klíčovými otázkami. Proto se snažíme, aby naše analýza každé z otázek byla stručná a výstižná, podobná spíše článku v encyklopedii než dlouhé studii. Doufáme, že toto hodnocení tedy může sloužit jako odborná pomůcka pro pastýře Církve a výchozí bod pro další diskusi o problematice obrovské důležitosti.

Pro snadnější orientaci je naše analýza členěna takto:

 1. Shrnutí aktuálních návrhů
 2. Obecné zásady
  1. Svátostné manželství je nerozlučitelné
  2. Dějiny definice cizoložství a učení Církve o rozvodu
  3. Manželství je v zásadě věc veřejná
 3. Analýza návrhů na podávání svatého přijímání rozvedeným a znovusezdaným
  1. Rezignace na čistotu?
  2. Příklady z raných koncilů a církevních otců
  3. Praxe pravoslavných
  4. O těchto otázkách bylo rozhodnuto již za reformačních sporů
  5. Precedent svatého přijímání v moderním anglikanismu – kluzký svah?
  6. Duchovní nebo svátostné přijímání pro rozvedené a znovusezdané?
  7. Odpuštění je nemožné bez pokání a pevného rozhodnutí k polepšení
  8. Následky přijímání ve stavu těžkého hříchu
  9. Oživování odmítnuté morální teorie?
  10. Připuštění znovusezdaných k přijímání by způsobilo vážné pohoršení
 4. Analýza návrhů na změnu procesu prohlášení manželství za neplatné
  1. Je skutečná víra nezbytná k platnému manželství?
  2. O prohlášení neplatnosti nelze rozhodnout bez kanonické odbornosti a procedur
  3. Nemožnost subjektivních či personalizovaných rozsudků v manželských věcech
 5. Prvky pozitivního návrhu pro nadcházející synody

[childnav]

 1. Walter Kasper, „Bibbia, eros e famiglia“, Il Foglio, 1.3.2014, Vaticano Esclusivo I-III; Walter Kasper, Thr Gospel of the Family, překlad William Madges (New York: Paulist Press, 2014); Walter Kasper, Das Evangelium von der Familie: Die Rede vor dem Konsistorium (Freiburg im Breisgau: Herder, 2014). – Česky Walter Kasper, Evangelium o rodině, překlad Jaroslav Lorman (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014) – pozn. překl.