Jak dál?

Po instrukci Memoriale Domini následovala příloha s pastoračními pokyny, která narozdíl od latinsky sepsané instrukce byla publikována ve francouzštině. V ní byl kromě „normálního“ ritu přijímání na ruku očekáván také ritus zjednodušený, kdy by si věřící sami Tělo Páně z posvátné nádoby brali, čímž by se kompletně odstraňoval postoj přijímajícího.1 Jak píše Bugnini sám, vzbudilo to prudké ohlasy proti. Sám označil tento ritus jako „ochuzený, málo lidský a málo svatý.“2 O čtyři roky později, při zvěřejnění rituálu De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam3 (promulgováno 21. června 1973) se tato možnost již více nezmiňuje a 17. dubna 1980 se nakonec instrukcí Inaestimabile donum výslovně zakázala.4

A přesto byl původní text obou dokumentů (instrukce i její přílohy) podepsán papežem a jím též osobně zveřejněno v Acta Apostolicae Sedis, oficiálním orgánu Svatého stolce.5

Pokud se mohl vyskytovat ritus, který Bugnini charakterizoval jako „málo svatý“ a později byl (ve vší tichosti) znovu zrušen a poté dokonce zakázán, je nemožné takový postup označit za záležitost výkonu primátu papeže (pod neomylností). Jinými slovy:

protest, který se proti tomuto ritu pozvedl, slučitelný s důvěrou papeži a Církvi, nebyl výrazem neposlušnosti, ale starostlivosti o poklad víry a důstojnost udílení svátostí. Tak je chápán i tento spis jakožto pomůcka pro věcné přezkoumání argumentů a pro zpytování svědomí.

Pokud nový ritus svatého přijímání skutečně nevyvstal z tradice, pokud nevzbuzuje úctu, víru v reálnou přítomnost, před profanizací nechrání, ale dokonce by ji snad zvětšoval, pak by měl být co nejdříve znovu odstraněn.

„Jedno století je krokem vpřed nebo vzad podle toho, v jaké míře se v něm uctívala Nejsvětější svátost.“ (Sv. Pierre-Julien Eymard, 1811-1868)

  1. AAS 61 (1969) 547; EDIL I, č. 1904.
  2.  „Il gesto risultava inpoverito, poco humano e poco sacro“ (BUGNINI, La riforma liturgica, 640, pozn. 66).
  3.  Pozn. překl.: česky vyšlo jako Svaté přijímání a eucharistická úcta mimo mši.
  4.   AAS 72 (1980)  336; EDIL II, č. 3970.
  5.  Komise Consilium ostatně byla proti zveřejnění obou dokumentů, které původně chtěla rozeslat biskupským konferencím formou dotazníku. Srov. BUGNINI, La riforma liturgica, 641, pozn. 67.